Internationella gruppens uppdragsbeskrivning

Vision

 • Att, oavsett ursprung, hjälpa människor att upptäcka vår samhörighet med och vårt ansvar för alla människor och särskilt finna vägar till vittnesbörd, tjänst och gemenskap bland fattiga och förtryckta i världen

BAKGRUND

I en kyrka som står för öppenhet och internationellt engagemang gäller precis som för andra verksamheter i vår omgivning att vara lyhörd för de förändringar som pågår i vår omvärld.

 • En av dessa stora förändringar som pågått under 1990-talet har inneburit att det ”Mission” stod för i vår tidigare föräldrageneration har en annan betydelse idag. Begreppet är betydligt mer fördjupat och brett än tidigare.
 • Avståndet mellan vuxenvärld och ungdomsvärld har en tendens att öka, varför samverkan kring solidaritet måste ta sig fler uttryckssätt än tidigare. Nu utifrån ett än mer markerat underifrånperspektiv
 • Ungdomar idag reser mer och har via Internet en naturlig utgångspunkt för sitt internationella engagemang när det gäller rättvisefrågor.
 • Information översköljer oss dagligen och behöver därför konkretiseras så långt som möjligt
 • Samverkan mellan olika biståndsorganisationer inom och utom Sverige har intensifierats. Detta har påverkat Equmeniakyrkans internationella arbete och behöver på motsvarande sätt slå igenom lokalt
 • Flykting- och invandrararbete behöver alltid vara en del av vårt arbete. Arbetet behöver på ett tydligt sätt ske i samverkan med andra församlingars ordinarie arbete och Lerums kommun..
 • ”Smygrasism” har blivit ett vardagligt inslag i såväl utanför som i sociala medier

ÖVERGRIPANDE MÅL

 • Församlingen och Equmenia vill hjälpa människor att upptäcka vår samhörighet med och vårt ansvar för alla människor och särskilt finna vägar till vittnesbörd, tjänst och gemenskap bland fattiga och förtryckta i världen
 • Förstärka församlingens flyktingarbete. Ansvaret omfattar ex. de nya svenskar som sökt asyl och sin tillflykt till Sverige.
 • Den Internationella gruppen har som sin uppgift att ansvara för den del av församlingens och Equmenias arbete som rör det internationella arbetet
 • Att i största möjliga mån söka konkreta uttryck för engagemanget utifrån lokala förhållanden.
 • Utgöra ett gott exempel som ”Kyrka för Fairtrade”

INTERNT ARBETE

Mål

 • Att se till att församlingens medlemmar, Equmenias ledare mfl är välinformerade om församlingens och andra organisationers arbete i Lerums Kommun.
 • Att visa på möjligheter till Volontärarbete genom ex Agp 29
 • Att öka kunskapen om rasism och andra kulturer med avseende på de nya svenskar som deltar i vårt församlings- och Equmeniaarbete
 • Att informera församlingen om ”Kyrka för Fairtrade” och de förväntningar som detta innebär.

Aktiviteter

 • Att genom föreläsningar, frukosttema, besök, utställningar mm aktualisera det internationella arbetet
 • Att månadsvis höst och vår ”droppa” internationella inslag i våra gudstjänster.
 • Att presentera aktuellt materiel
 • Att i Equmenias ungdomsgrupper, med utgångspunkt i konkreta handlingar informera om mission och bistånd i andra länder samt aktivt ta del av nya svenskars bakgrund och liv. Det senare arbetet kan innebära deltagande i manifestationer av olika slag.
 • Att särskilt stödja Diakonias arbete och kampanjer.
 • Att samla in pengar till Equmeniakyrkans och Diakonias internationella arbete
 • Att med jämna mellanrum informera på hemsida och iförsamlingsnytt
 • Trettondagsinsamlingen utgör finalen för varje års engagemang och aktiviteter
 • Att informera församlingen om och uppmuntra till att vara föredöme genom inköp av Fairtradeprodukter genom Fairtradekiosk och aktiviteter i samband med Fairtrade Challenge

 EXTERNT ARBETE

Mål

 • Verka för Equmeniakyrkan i Lerum som en samlings- och mötesplats kring internationellt engagemang och arbete
 • Att sprida kunskap om församlingens internationella arbete till människor i Lerums Kommun
 • Utgöra ett gott exempel på hur en ”Kyrka för Fairtrade” kan verka i tiden och i samarbete med andra ”Kyrkor för Fairtrade” i kommunen

Aktiviteter

 • Att erbjuda skolor utställningar och besök
 • Att skapa samarrangemang med biblioteken och andra lokala organisationer kring aktuellt och ”brännande” internationellt biståndsarbete
 • Samverka kring flyktingarbetet i Lerums Kommun
 • Tillsammans med andra församlingar och organisationer skapa opinion mot främlingsrädsla och rasism
 • Samverka med kommunen när det gäller  ex. utbytes- /bistånds-/fadderverksamhet
 • Att i lokalpressen presentera aktuella program och händelser
 • Att med Fairtradevaror genom Världsbutiken Solen i Alingsås och vår Fair Trade kiosk visa på alternativa möjligheter vad gäller bruksvaror
06 oktober, 2016