Internationella gruppen

Församlingens vision

EN KYRKA FÖR HELA LIVET - där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Internationella gruppens vision

Att, oavsett ursprung, hjälpa människor att upptäcka vår samhörighet med och vårt ansvar för alla människor och särskilt finna vägar till vittnesbörd, tjänst och gemenskap bland fattiga och förtryckta i världen

BAKGRUND

I en kyrka som står för öppenhet och internationellt engagemang gäller precis som för andra verksamheter i vår omgivning att vara lyhörd för de förändringar som pågår i vår omvärld.

 • En av dessa stora förändringar som pågått under 1990-talet har inneburit att det ”Mission” stod för i vår tidigare föräldrageneration har en annan betydelse idag. Begreppet är betydligt mer fördjupat och brett än tidigare.
 • Avståndet mellan vuxenvärld och ungdomsvärld har en tendens att öka, varför samverkan kring solidaritet måste ta sig fler uttryckssätt än tidigare. Nu utifrån ett än mer markerat underifrånperspektiv
 • Ungdomar idag reser mer och har via Internet en naturlig utgångspunkt för sitt internationella engagemang när det gäller rättvisefrågor.
 • Information översköljer oss dagligen och behöver därför konkretiseras så långt som möjligt
 • Samverkan mellan olika biståndsorganisationer inom och utom Sverige har intensifierats. Detta har påverkat Equmeniakyrkans internationella arbete och behöver på motsvarande sätt slå igenom lokalt
 • Flykting- och invandrararbete behöver alltid vara en del av vårt arbete. Arbetet behöver på ett tydligt sätt ske i samverkan med andra församlingars ordinarie arbete och Lerums kommun..
 • ”Smygrasism” har blivit ett vardagligt inslag i såväl utanför som i sociala medier

ÖVERGRIPANDE MÅL

 • Församlingen och Equmenia vill hjälpa människor att upptäcka vår samhörighet med och vårt ansvar för alla människor och särskilt finna vägar till vittnesbörd, tjänst och gemenskap bland fattiga och förtryckta i världen
 • Förstärka församlingens flyktingarbete. Ansvaret omfattar ex. de nya svenskar som sökt asyl och sin tillflykt till Sverige.
 • Den Internationella gruppen har som sin uppgift att ansvara för den del av församlingens och Equmenias arbete som rör det internationella arbetet
 • Att i största möjliga mån söka konkreta uttryck för engagemanget utifrån lokala förhållanden.
 • Utgöra ett gott exempel som ”Kyrka för Fairtrade”

INTERNT ARBETE

Mål

 • Att se till att församlingens medlemmar, Equmenias ledare mfl är välinformerade om församlingens och andra organisationers arbete i Lerums Kommun.
 • Att visa på möjligheter till Volontärarbete genom ex Agp 29
 • Att öka kunskapen om rasism och andra kulturer med avseende på de nya svenskar som deltar i vårt församlings- och Equmeniaarbete
 • Att informera församlingen om ”Kyrka för Fairtrade” och de förväntningar som detta innebär.

Aktiviteter

 • Att genom föreläsningar, frukosttema, besök, utställningar mm aktualisera det internationella arbetet
 • Att månadsvis höst och vår ”droppa” internationella inslag i våra gudstjänster.
 • Att presentera aktuellt materiel
 • Att i Equmenias ungdomsgrupper, med utgångspunkt i konkreta handlingar informera om mission och bistånd i andra länder samt aktivt ta del av nya svenskars bakgrund och liv. Det senare arbetet kan innebära deltagande i manifestationer av olika slag.
 • Att särskilt stödja Diakonias arbete och kampanjer.
 • Att samla in pengar till Equmeniakyrkans och Diakonias internationella arbete
 • Att med jämna mellanrum informera på hemsida och iförsamlingsnytt
 • Trettondagsinsamlingen utgör finalen för varje års engagemang och aktiviteter
 • Att informera församlingen om och uppmuntra till att vara föredöme genom inköp av Fairtradeprodukter genom Fairtradekiosk och aktiviteter i samband med Fairtrade Challenge

EXTERNT ARBETE

Mål

 • Verka för Equmeniakyrkan i Lerum som en samlings- och mötesplats kring internationellt engagemang och arbete
 • Att sprida kunskap om församlingens internationella arbete till människor i Lerums Kommun
 • Utgöra ett gott exempel på hur en ”Kyrka för Fairtrade” kan verka i tiden och i samarbete med andra ”Kyrkor för Fairtrade” i kommunen

Aktiviteter

 • Att erbjuda skolor utställningar och besök
 • Att skapa samarrangemang med biblioteken och andra lokala organisationer kring aktuellt och ”brännande” internationellt biståndsarbete
 • Samverka kring flyktingarbetet i Lerums Kommun
 • Tillsammans med andra församlingar och organisationer skapa opinion mot främlingsrädsla och rasism
 • Samverka med kommunen när det gäller ex. utbytes- /bistånds-/fadderverksamhet
 • Att i lokalpressen presentera aktuella program och händelser
 • Att med Fairtradevaror genom Världsbutiken Solen i Alingsås och vår Fair Trade kiosk visa på alternativa möjligheter vad gäller bruksvaror

Inlägg

Kontaktperson:
Bo-Staffan Josefsson
  070-329 74 53